Sistema de Garantía Interna de Calidade (SGIC)


PLAN ESTRATÉXICO

MANUAL DE CALIDADE

Procedementos:

Procedementos estratéxicos

  • Dirección estratéxica (DE)

DE-01 Planificación e desenvolvemento estratéxico

DE-01 P1 Planificación estratéxica

DE-02 Seguimento e medición

DE-02 P1 Seguimento e medición

- Anexo I R1 DE-02: Modelo de cuadro de mando (xls)

DE-03 Revisión do sistema pola dirección

DE-03 P1 Revisión do sistema pola dirección

- Anexo 01 Informe de revisión pola dirección

  • Xestión da calidade e mellora continua (MC)

MC-02 Xestión as queixas, suxestións e parabéns

MC-02 P1 Xestión de queixas, suxestións e parabéns

- Anexo 01 Formulario electrónico de queixas, suxestións e parabéns

- Anexo 02 Formulario de respostas as queixas, suxestións e parabéns

MC-05 Satisfacción das usuarias e usuarios

MC-05 P1 Satisfacción as usuarias e usuarios

- Anexo 01 Plan anual de avaliación da satisfacción das usuarias/usuarios

- Anexo 02 Ficha técnica

Procedementos clave

  • Docencia (DO)

DO-01 Xestión dos programas formativos

D0-0101: Diseño, verificación, modificación y acreditación de las titulaciones oficiales

DO-0102 P1 Seguimento e mellora as titulacións

DO-0103 P1 Suspensión e extinción dunha titulación

DO-02 Planificación e desenvolvemento da ensinanza

DO-0201 P1 Planificación e desenvolvemento da ensinanza

- Anexo 01 Modelo-guía para realizar o informe de accións de coordinación

- Anexo 02 Procedemento para o seguemento e o control da docencia

- Anexo 03 Parte de incidencias para exames e revisións

DO-0201 P1 Promoción das titulacións

- Anexo 01 Plan de promoción do centro

DO-0203 P1 Orientación ao estudantado

- DO-0203 P1 Anexo 1_ Guía PAT ANEAE 2021

- Anexo 01 Modelo-guía para a elaboración do PAT

- Anexo 02 Ficha para a elaboración do PAT

DO-0204 P1 Xestión de prácticas externas

DO-0205 P1 Xestión e mobilidade

DO-03 Información pública e rendemento de contas

DO-0301 P1 Información pública e rendemento de contas

Anexo 01 Información pública e rendemento de contas

  • Xestión académica (AC)

AC-01 Planificación da oferta académica e acceso

AC-0104 P1 Accesos e admisión

AC-02 Xestión do alumnado

AC-0201 P1 Matrícula

AC-04 Xestión de títulos

AC-0401 P1 Expedición de títulos

Procedementos soporte

  • Xestión documental (XD)

XD-01: Control de los documentos y registros.

Anexo I XD 01: Modelo de procedimientos.

  • Xestión do persoal (PE)

PE-01 P1 Xestión do PAS

PE-02: Gestión del PDI

  • Xestión da infraestutura e ambiente de traballo (IA)

IA-01 Xestión dos recursos materiais e dos servizos