Composición da Xunta de Facultade

1. A xunta de centro é o órgano colexiado de representación e de decisión do centro.

Está composta pola decana ou decano, ou directora ou director, que a preside, e polo seguinte conxunto de membros adscritos ao centro:

 • Todo o PDI-A.
 • Unha representación do PDI-B.
 • Unha representación do alumnado.
 • Unha representación do persoal de administración e servizos.

O conxunto dos membros natos e electos deberá respectar de forma aproximada as seguintes porcentaxes de repartición: 51 % o PDI-A, 29 % o estudantado, 10 % o PAS e 10 % o PDI-B.

2. Son funcións da xunta de centro:

 • Elaborar, aprobar e modificar a proposta do seu regulamento de réxime interno e doutros regulamentos de carácter organizativo considerados necesarios.
 • Elixir e revogar a decana ou decano ou a directora ou director.
 • Aprobar a proposta de distribución do orzamento anual do centro e a súa execución.
 • Implantar e seguir os plans de estudos.
 • Coidar do bo funcionamento de todos os órganos e servizos do centro.
 • Preparar e coordinar, de modo eficaz e adecuado, o horario das distintas materias,cursos monográficos, cursos de especialización, probas parciais e finais, e a distribución de aulas e servizos e de ensinanzas complementarias.
 • Habilitar medidas de control para cumprir as obrigas docentes.
 • Distribuír os espazos que lle sexan asignados.
 • Aprobar e executar o sistema de garantía de calidade.
 • Aqueloutras que lle poidan atribuír estes estatutos e outra normativa vixente.

Estatutos da Universidade de Vigo